University

Normaal beheer van privévermogen: stand van zaken

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Inkomsten behaald in het kader van het normaal beheer van het privaatvermogen zijn in principe niet belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92. Cruciaal hierbij is wat onder "normaal beheer" moet worden verstaan.
In dit seminarie wordt onderzocht hoe de Administratie en de rechtspraak/rechtsleer dit begrip interpreteren en of hun standpunten overeen komen.
Er wordt onder meer aandacht geschonken een een recent arrest waarin het Grondwettelijk Hof nader ingaat op de  draagwijdte van art. 90, 1° WIB92. Daarnaast ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.