JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel

Date: 30/09/2019
Subject: Tax law
Written by: Tiberghien

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel wordt beperkt tot die situaties waarbij de genieter van het voordeel op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd binnen een termijn van 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.