Right to object

Ondergetekende wenst overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen.

Ik verklaar dat "de redenen die verband houden met mijn specifieke situatie", de volgende zijn*:

Ik verklaar te weten dat i–Lynx bvba iedere verwerking van mijn gegevens zal staken tenzij hij dwingende redenen kan opwerpen die zwaarder wegen dan mijn rechten en vrijheden: In dat geval zal i-Lynx deze gronden documenteren en aan mij meedelen.

Ik verklaar tevens te weten dat ik geen bezwaar kan maken indien de verwerking van mijn persoonsgegevens steunt op een andere dan de hierna vermelde rechtsgronden:

  • het gerechtvaardigd belang van i-Lynx bvba of een derde;
  • de vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.

Ondertekend door: