Articles
Sort by:

Fiscale controles

Subject: Tax law
Posted on: 01/12/2020
Written by: De Broeck Van Laere & partners

Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle ter plaatse, is de rechtspraak de fiscus heel vaak ..

Read more

Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm

Subject: Tax law
Posted on: 06/05/2020
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van ..

Read more

Ontwerp CBN-advies 2020/XX – Verenigingen en stichtingen – Vereenvoudigde boekhouding - Waarderingsregels

Subject: Company law
Posted on: 31/01/2020
Written by: CBN

Vzw’s die een vereenvoudigde boekhouding voeren, stellen hun jaarrekening op rekening houdend met de waarderingsregels vermeld in Boek 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 van het ..

Read more

CBN-advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de NBB: nieuwe modellen

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 28/01/2020
Written by: CBN

Onderhavig advies legt uit op welke manier vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening verplicht moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België kunnen voldoen ..

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding ‘cash for car’

Subject: Tax law
Posted on: 23/01/2020
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Het Grondwettelijk Hof heeft ‘cash for car’ vernietigd, een wet die het gebruik van bedrijfswagens moet ontraden. Zowel het opzet als sommige aspecten van de ..

Read more

Bepalingen over de detachering van werknemers

Subject: Labour law
Posted on: 22/01/2020
Written by: news.belgium

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de detachering van werknemers bevat. Het voorontwerp zet de Europese richtlijn (EU) 2018/957 ..

Read more

Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020

Subject: Tax law
Posted on: 17/01/2020
Written by: Cazimir

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in ..

Read more

Ontwerp CBN-advies 2019/XX - Financieel plan voor de BV, CV en NV

Subject: Company law
Posted on: 15/01/2020
Written by: CBN

Het financieel plan (dat ook al bestond voor het nieuwe WVV) kan worden gedefinieerd als een schatting van de door de vennootschap in oprichting uit ..

Read more

CBN-advies 2019/13 - Pro rata-regel van artikel 18 WIB 92 bij terugbetaling van inbreng / kapitaalvermindering

Subject: Tax law
Posted on: 22/11/2019
Written by: CBN

Tot en met 31 december 2017 kon een kapitaalvermindering vrijgesteld zijn van belastingen indien de algemene vergadering beslist had om de vermindering aan te rekenen ..

Read more

Wetsontwerp tot wijziging (onderdeeltjes) BTW-Wetboek in een eindfase

Subject: Tax law
Posted on: 30/10/2019
Written by: Wetsontwerp DOC 55 0294/001

Punctuele aanpassingen aan het BTW-Wetboek, zoals o.m. inzake de vereenvoudigingsregeling inzake voorraad
op afroep, de toewijzing van de verzending of het vervoer bij kettingverkopen en ..

Read more

CBN-advies 2019/11 – De vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon en maatschap

Subject: Company law
Posted on: 29/10/2019
Written by: CBN

Bepaalde boekhoudplichtige ondernemingen kunnen er voor kiezen een vereenvoudigde boekhouding te voeren in plaats van een boekhouding gehouden volgens de gebruikelijke regels van het dubbel ..

Read more

Het Decreet Lokaal Bestuur, die Unvollendete?

Subject: Administrative law
Posted on: 11/10/2019
Written by: GD&A Advocaten

De integratie van gemeente en OCMW was ongetwijfeld één van de speerpunten van het vorige regeerakkoord, met een impact op de lokale besturen die vandaag ..

Read more

Reparatie WVV en omzetting Aandeelhoudersrichtlijn

Subject: Company law
Posted on: 11/10/2019
Written by: dekamer.be

Op de website van de Kamer verscheen een Wetsvoorstel met omzetting van de Aandeelhoudersrichtlijn en met verbeteringen aan het WVV en aanverwante wetten. Raadpleeg ..

Read more

Niet-inwoners: vergeet de belastingaangifte voor natuurlijke personen niet

Subject: Tax law
Posted on: 11/10/2019
Written by: Vandelanotte

Eind juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Lees meer...

Read more

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen

Subject: Public Procurement & Contracts
Posted on: 11/10/2019
Written by: Schoups Advocaten

Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan ..

Read more

Alle informatie over financiële sancties anti-witwaswet verzameld door FOD Financiën

Subject: Tax law
Posted on: 10/10/2019
Written by: FODF

Lees meer informatie over de financiële sancties van de anti-witwaswet op de nieuwe webpagina die de FOD Financiën lanceerde.

Read more

Jeugdbeschermingswet gedeeltelijk hersteld

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 03/10/2019
Written by: BS

Het decreet van 24 september 2019 houdende wijziging van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht ..

Read more

Uitvoeringsbesluit rechtsbijstandverzekering (KB van 28 juni 2019)

Subject: Insurance & Liability law
Posted on: 02/10/2019
Written by: BS

Op 8 mei 2019 werd de wet van 22 april 2019 op het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Volgens artikel ..

Read more

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024

Subject: Law in general
Posted on: 01/10/2019
Written by: Bron: Willy Piasecki

Excellent onderwijs, een sterke economie en arbeidsmarkt, een warm en zorgzaam Vlaanderen en de strijd tegen misbruiken, zijn maar enkele van de uitgangspunten van het ..

Read more

Advocatenkosten voortaan vergoed door uw verzekeraar én een fiscaal aftrekbare premie?

Subject: Insurance & Liability law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Argus Advocaten

De wet van 22 april 2019 wil het afsluiten van een dergelijke rechtsbijstandverzekering aantrekkelijker maken en daarmee voor de burger de drempel verlagen om te ..

Read more