Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Jeugdbeschermingswet gedeeltelijk hersteld

Date: 03/10/2019
Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Written by: BS

Het decreet van 24 september 2019 houdende wijziging van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht is op 1 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het wijzigingsdecreet voert minimale aanpassingen door aan de slotbepalingen van het decreet jeugddelinquentierecht van 2019 en herstelt een aantal bepalingen van de Jeugdbeschermingswet van 1965. Het decreet treedt in werking vanaf 1 september 2019. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.