PRIVACY STATEMENT

Voorafgaandelijk

De Europese richtlijn 95/46/EG24 van oktober 1995, en bijgevolg ook de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992 (ook wel de “Privacywet” genoemd), werd vervangen door de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), ook gekend onder “GDPR” (General Data Protection Regulation), die directe werking heeft (bijgevolg is een omzetting in nationaal recht in beginsel niet nodig). 

De AVG trad in werking op 25 mei 2018.

Deze Privacy Statement houdt rekening met de beschermingsregels die in België van kracht zijn sinds de AVG van kracht werd.

Er is hierover verdere informatie beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “GBA” genoemd, die de opvolger is van de Commissie voor  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend destijds als de Privacycommissie) (http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Artikel 1: Definities

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon verstaan (artikel 4.1 AVG).

Gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren vallen hier ook onder. Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een bankrekeningnummer, historiek van aankopen, openstaande facturen, e.a.).

Wanneer het koppelen van puzzelstukjes van informatie (leeftijd, geslacht, postcode, etc.) kan leiden tot de unieke identificatie van een persoon (singling out), is elk puzzelstukje ook een persoonsgegeven.

Gepseudonimiseerde persoonsgegevens waarvoor een sleutel bestaat om de oorspronkelijke persoonsgegevens opnieuw te verkrijgen, zijn ook persoonsgegevens. Anonieme gegevens en gegevens over overleden personen of rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens

1.2. Wat zijn gevoelige gegevens?

Gevoelige gegevens zijn persoonsgegevens die een hoger beschermingsniveau verdienen omdat hun verwerking significante risico’s met zich mee kan brengen.

De verwerking van gevoelige gegevens is in beginsel verboden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke (te weten i-Lynx bvba - zie artikel 1.4 hierna) aan één van de uitzonderingsgronden van artikel 9 of 10 van de AVG voldoet.

Ook gewone persoonsgegevens waaruit de verwerkingsverantwoordelijke gevoelige informatie kan afleiden zijn gevoelige gegevens. Het gaat om:

- bijzondere categorieën van persoonsgegevens (artikel 9 AVG). Tot deze groep behoren gezondheidsgegevens, genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, seksuele gerichtheid en gedrag, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken behoren ook tot deze bijzondere categorie;

- gerechtelijke gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (artikel 10 AVG) .

1.3. Wie is de "betrokkene"?

Eenieder die zich registreert op www.linked-law.eu (hierna het “Platform “ genoemd) is een betrokkene, in die mate dat zijn of haar persoonsgegevens van aard zijn hem of haar als natuurlijk persoon te (kunnen) identificeren (artikel 4.1 AVG - hierna de “Betrokkene” of de “Gebruiker” genoemd).

1.3. Wat wordt onder “verwerking van gegevens” verstaan ?

Verwerking omvat iedere bewerking van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés (artikel 4.2 AVG).

Voorbeelden van verwerking zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen wissen of vernietigen van gegevens.

1.4. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De bvba i-Lynx (met zetel te Entrepotkaai 4, 2000 Antwerpen met KBO-nr. 0667.565.579 en BTW-nr. BE 0667.565.579) is de “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de instantie die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt (artikel 4.7 AVG – hierna de “VV” genoemd). De onderneming die in dienst van de VV de persoonsgegevens verwerkt, is de “verwerker” (artikel 4.8 AVG).

Artikel 2: Rechtsgrond

2.1. De VV mag uw persoonsgegevens verwerken om reden dat dit noodzakelijk is in het licht van diens GERECHTVAARDIGD BELANG.

De VV verzamelt persoonsgegevens nl. uitsluitend met het oog op de inrichting en kwaliteitsvolle werking van een juridisch platform.

De handelingen die de VV stelt betrekkelijk de verzamelde persoonsgegevens, beantwoorden aan de voormelde nagestreefde doelstelling en zijn daarmee verenigbaar. Als verenigbaar wordt beschouwd datgene wat bij wet is bepaald en wat de betrokken persoon redelijkerwijs mag verwachten.

Dit betekent dat er een evenwicht moet bestaan tussen het belang van de VV als verantwoordelijke voor de verwerking, en de belangen van u als Gebruiker op wie de verwerkte gegevens betrekking hebben.

2.2.  De VV mag uw persoonsgegevens verwerken om reden dat u verklaart als Gebruiker uw TOESTEMMING te geven om uw persoonsgegevens te verwerken.

Overeenkomstig artikel 4.11 van de AVG:

- betreft uw toestemming een vrijwillig gegeven toestemming (met andere woorden een toestemming die wordt gegeven zonder dat u onder druk wordt gezet met negatieve gevolgen indien u uw toestemming niet zou geven);

- alsmede een specifieke toestemming (de VV moet u voor ieder afzonderlijk doeleinde de keuze geven om al dan niet in te stemmen);

- en geeft u uw toestemming met kennis van zaken (de VV moet u vooraf in begrijpelijke taal uitleggen wie, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden zal gebruiken).

De VV wijst u erop dat u als Betrokkene altijd de mogelijkheid heeft om uw toestemming in te trekken.  

2.3. De VV mag uw persoonsgegevens verwerken om reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de OVEREENKOMST of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien u als Gebruiker desgevallend een door de VV voorgesteld abonnement zou wensen aan te kopen, sluit u een overeenkomst af met de VV.

Tevens dient de VV uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen voor zover u als Gebruiker hier desgevallend om zult vragen (bv. de registratie van gegevens die nodig zijn om een dienst te kunnen factureren).

Artikel 3: Doeleinde

3.1. Doeleinde van de verwerking

Overeenkomstig artikel 5.b AVG mag de VV uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die vooraf uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

In concreto verzamelt de VV uw persoonsgegevens opdat:

1) de VV zou kunnen nagaan of u als Gebruiker het Platform gebruikt, handelend voor doeleinden die binnen uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, minstens in die mate dat het binnen de globale context van de overeenkomst overheerst;

2) de VV u bij aankoop van een abonnement zou kunnen factureren overeenkomstig de terzake geldende Belgische wetgeving;

3) de VV u één of meerdere mails kan sturen die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

U heeft als Gebruiker het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben (zie infra).

Indien de gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing (reclameacties), zal de VV u om uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken voor dit nieuwe doeleinde, tenzij dit nieuwe doeleinde verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verkregen.

3.2. Welke gegevens verwerkt  de VV?

De VV verwerkt enkel gegevens die relevant en noodzakelijk zijn rekening houdend met de hiervoor vermelde doelstelling (zie supra).

Om die reden ook zal u gevraagd worden te vermelden welke uw functie is binnen de rechtspersoon waarvan u de naam opgeeft ter registratie of facturatie. De VV wenst namelijk te weten of u als gebruiker, de betreffende rechtspersoon in rechte mag vertegenwoordigen.

Artikel 4: Juistheid en gegevenskwaliteit

De VV zorgt voor de kwaliteit van de gegevens.  De verwerkte gegevens moeten juist en actueel zijn. De VV neemt alle redelijke maatregelen om foutieve of gedateerde gegevens te actualiseren, verbeteren of te wissen.

Hoewel de VV niet de eindverantwoordelijkheid draagt indien een Gebruiker foute informatie verstrekt, mag en moet de VV wel proactieve inspanningen leveren om voor de hand liggende fouten te detecteren en recht te zetten.

De betrokkene heeft trouwens ook een recht op de verbetering van zijn persoonsgegevens (zie infra).

Artikel 5: Minimale gegevensverwerking

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens moeten zich beperken tot wat strikt noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden te vervullen. De opgevraagde gegevens moeten pertinent zijn. Dit betekent dat de VV voor ieder persoonsgegeven moet kunnen aantonen waarom die informatie noodzakelijk is om het doeleinde te bereiken. Kan de VV dit niet aantonen, dan zijn de persoonsgegevens overbodig en zal de VV deze (moeten) wissen.

Artikel 6: Bewaartermijn

De VV zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken. Indien de Gebruiker niet meer moeten kunnen worden geïdentificeerd in verhouding tot dat doel, zal de VV uw persoonsgegevens  derhalve wissen of anoniem maken na een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar waarin de (laatst verlengde) registratie plaats vond. 

Artikel 7: Transparantie

Zonder noodzakelijke informatie over uw rechten, het hoe en waarom van de verwerkingsactiviteit, kan u als Betrokkene uw rechten niet uitoefenen. Daarom is transparante communicatie cruciaal. Als verwerkingsverantwoordelijke moet de VV proactief communiceren zodat u als betrokkene precies weet wie de persoonsgegevens verwerkt, waarom en tot wie zij zich kunnen richten bij problemen

Dienaangaande verwijst de VV respectievelijk naar de onderhavig voormelde artikelen 1.4 en 3.1, en naar de knop contact links onderaan elk scherm, middels dewelke u per mail de gegevensverantwoordelijke kunt bereiken.

Transparantie heeft ook voor gevolg dat de VV verplicht is om de uitoefening van de rechten van de Betrokkene te faciliteren (zie supra).

Tot slot heeft transparantie gevolgen voor de manier van communiceren. Op de VV rust de plicht om alle communicatie over de verwerking van persoonsgegevens op stellen in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen die zijn afgestemd op zijn doelpubliek. Bovendien moet de informatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit betekent dat het voor de betrokkene onmiddellijk duidelijk moet zijn waar hij of zij de nodige informatie kan vinden.

De VV hoopt voorgaande verplichtingen gewetensvol te hebben vervuld en vraagt u zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips dienaangaande door te sturen via contact.

Artikel 8: Beveiliging

De VV beschermt de persoonsgegevens tegen ongezonde interne of externe nieuwsgierigheid, alsook tegen niet-toegestane bewerkingen, en neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn van tweeërlei aard:

- organisatorische maatregelen (beperking van het aantal personen dat toegang heeft tot de gegevens, gebruik van toegangscodes, afsluiten van de kamers waarin zich de computers en de gegevensbestanden bevinden, enz.);

- technische maatregelen (een beveiligde https-verbinding, een toegangssysteem met een uniek identificatiemiddel (login) voor elke gebruiker met een authenticatiemechanisme, interne toegangsprofielen, enz.).

Artikel 9. Rechten van de betrokkenen

De AVG voorziet in rechten die iedere betrokkene kan uitoefenen. De betrokkene oefent deze rechten uit ten aanzien van de VV.

De VV mag geen betaling vragen voor het uitoefenen van deze rechten. De VV mag wel een vergoeding aanrekenen als het verzoek van de betrokkene duidelijk ongegrond of buitensporig is. De vergoeding moet afgestemd zijn op de administratieve kost voor de VV om gevolg te geven aan het verzoek.

Wanneer de betrokkene één van haar rechten uitoefent, moet de VV hier binnen één maand op reageren. Gaat het om een complex verzoek, dan kan de VV de termijn met twee maanden verlengen nadat de betrokkene hier binnen één maand van op de hoogte is gebracht. Als de VV kan aantonen dat het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, mag zij het verzoek negeren.

Wanneer de VV geen gevolg geeft aan het concrete verzoek van de betrokkene, moet zij één maand na ontvangst van het verzoek meedelen waarom het verzoek zonder gevolg blijft.

De VV wijst de betrokkene er hier op dat hij of zij de mogelijkheid heeft om klacht neer te leggen bij de GBA of beroep in te stellen bij een rechter.

9.1. Recht op informatie

Elke betrokkene heeft recht op bepaalde informatie wanneer de VV gegevens verwerkt die op hem of haar betrekking hebben.

De persoonsgegevens die de VV verwerkt, zijn deze die u als betrokkene meedeelt op het ogenblik dat u zich registreert, en betreffen aldus een “rechtstreekse inzameling” overeenkomstig artikel 13 AVG.

In dat geval dient overeenkomstig voormeld artikel, volgende informatie door de VV meegedeeld te worden:

- doeleinden en rechtsgrond van de verwerking;

- identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

- de ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens;

- uitleg over het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking steunt op deze rechtsgrond;

- de bewaartermijn, of indien onmogelijk, de criteria om die termijn te bepalen;

- het recht op toegang, uitwissing, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid;

- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

- steunt de verwerking op toestemming: het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken;

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, nuttige informatie over de onderliggende logica hiervan en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;

- uitleg over het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking steunt op deze rechtsgrond;

- de bron van de gegevens;

- of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken (door de wet of een contract) en wat de gevolgen zijn bij een weigering om die gegevens te verstrekken.

9.2. Recht op inzage

Het recht op inzage stelt u als betrokkene in staat om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit te controleren.

Het recht op inzage is drieledig:

1) De betrokkene heeft het recht om te weten of de VV al dan niet zijn of haar persoonsgegevens verwerkt.

2) Zo ja, heeft de betrokkene het recht om de onderstaande informatie te verkrijgen:

- de doeleinden van de verwerking;

- de categorieën van persoonsgegevens;

- de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

- de bewaartermijn van de persoonsgegevens of de criteria om die termijn te bepalen;

- het recht op de gegevenswissing, verbetering van persoonsgegevens en het recht om de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken;

- het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

- de bron van de gegevens (bij onrechtstreekse inzameling - n.v.t.);

- bij doorgifte buiten de EU: de passende waarborgen (n.v.t.);

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, nuttige informatie over de onderliggende logica hiervan en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene (n.v.t.).

3) De betrokkene heeft het recht om een gratis kopie te krijgen van zijn of haar persoonsgegevens die de VV verwerkt. Vraagt de betrokkene om extra kopieën, dan mag de VV een redelijke vergoeding aanrekenen die niet hoger is dan de administratieve kost hiervan. Wanneer de betrokkene een verzoek elektronisch indient, deelt de VV de informatie mee in een gangbaar elektronische formaat, tenzij de betrokkene vraagt om een kopie op een andere fysieke drager (bijvoorbeeld papier). Alvorens de kopie te versturen, moet de VV  nagaan of deze mededeling geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere betrokkenen (bijv. indien er informatie over meer dan één persoon in eenzelfde bestand wordt verwerkt).

9.3. Recht op verbetering

De betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring toe te voegen.

Als de VV deze persoonsgegevens heeft doorgegeven aan derde partijen, moet zij deze op de hoogte brengen van de aangebrachte verbetering, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

9.4. Recht op gegevenswissing

Een betrokkene kan eisen dat de VV persoonsgegevens wist waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken.

Het recht om gegevens te wissen is niet absoluut.

De betrokkene kan dit recht slechts in de onderstaande gevallen uitoefenen:

- de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

- de VV verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig;

- de VV moet de persoonsgegevens wissen door toedoen van een wettelijke verplichting;

- de betrokkene trekt de toestemming in en de verwerking heeft geen andere rechtsgrond (n.v.t.);

- na een succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar ;

- minderjarigen die toestemming gaven om een online dienst te gebruiken kunnen steeds vragen om die persoonsgegevens te wissen (ongeacht hun huidige leeftijd).

Gaf de VV de gewiste gegevens voordien door aan een derde, dan moet de VV deze ontvangers op de hoogte brengen van de gegevenswissing, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

De VV mag ook weigeren om de persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onder andere:

- de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

- de instelling, uitoefening en de onderbouwing van een vordering in rechte;

- de vervulling van een wettelijke plicht of een taak van algemeen belang die op de VV rust;

- onderzoek, statistiek, volksgezondheid, archivering in het algemeen belang (onder specifieke voorwaarden).

9.5. Recht op beperking van gegevensverwerking

In bepaalde omstandigheden kan u als Betrokkene een “beperking” van de gegevensverwerking eisen. De beperking bevriest de gegevensverwerking. Bijgevolg mag de VV de persoonsgegevens alleen nog maar opslaan en moet zij alle andere verwerkingsactiviteiten stopzetten.

De betrokkene heeft het recht om de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen wanneer:

- de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de VV in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

- de verwerking onrechtmatig is, kan de betrokkene in de plaats van de wissing van de gegevens, verzoeken om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

- de VV de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de betrokkene wel voor de uitoefening van een rechtsvordering;

- de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent. De beperking geldt in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de VV zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien de betrokkene het recht op beperking succesvol uitoefent, mag de VV de gegevens enkel nog gebruiken met de toestemming van de betrokkene of voor de instelling van een rechtsvordering.

Gaf de VV de bevroren gegevens voordien aan een derde, dan moet de VV deze ontvangers op de hoogte brengen van de verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

9.6. Recht van bezwaar

U als Betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen.

Het recht van bezwaar kan uitsluitend uitgeoefend worden wanneer de verwerking steunt op één van de volgende rechtsgronden:

- het gerechtvaardigde belang van de VV of een derde;

- de vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag (n.v.t.).

i-Lynx biedt de Betrokkene indien hij meent gebruik te mogen maken van dit recht van bezwaar, de mogelijkheid gebruik te maken van de rood gekleurde knop “Right to object” die te vinden is op elk scherm helemaal onderaan.

In andere gevallen kan de Betrokkene geen bezwaar maken omdat voor de overige rechtsgronden alternatieven bestaan om hetzelfde doel bereiken (bij toestemming kan de betrokkene deze intrekken; tegen verwerking die de wet oplegt kan de betrokkene geen bezwaar maken).

De uitoefening van het recht op bezwaar dwingt de VV tot een belangenafweging. De VV staakt iedere verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de Betrokkene (bijv. een vordering in rechte). De VV moet deze gronden documenteren en meedelen aan de Betrokkene.

Op deze belangenafweging bestaat een belangrijke uitzondering in het voordeel van de Betrokkene: bij direct marketing heeft de betrokkene altijd het recht om zonder enige motivering bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar leidt dan automatisch tot de stopzetting van de verwerking voor dit doeleinde.

9.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid stelt u als Betrokkene in staat om zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten. Op een gebruiksvriendelijke manier kan de Betrokkene persoonsgegevens verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan alleen worden uitgeoefend indien aan drie voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

- de verwerking vindt plaats op basis van de toestemming of een overeenkomst;

- het gaat om een geautomatiseerde verwerking (geen papieren documenten);

- de betrokkene verstrekt de gegevens zelf.

Laatst voormelde voorwaarde betekent dat dit recht alleen slaat op de persoonsgegevens:

- die de betrokkene zelf bewust heeft verstrekt (bijv. bij registratie: naam, adres, etc.);

- die de VV observeert op basis van het gedrag van de betrokkene (bijv. wearable);

- dit recht slaat niet op data die de VV zelf ontwikkelt op basis van bovenstaande data.

De betrokkene krijgt het recht om zijn persoonsgegevens:

- te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. De vorm moet de betrokkene in staat stellen om de persoonsgegevens te hergebruiken voor een andere dienst;

- rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De VV moet dit alleen doen in zoverre een dergelijke rechtstreekse overdracht technisch mogelijk is.

9.8. Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U als Betrokkene mag niet onderworpen worden aan een volledig automatische beslissing  zonder menselijke tussenkomst  die hem of haar aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.

Profilering kan soms gepaard gaan met geautomatiseerde besluitvorming. Profilering verwijst naar: “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen” (artikel 4(4) AVG).

Om zich te beroepen op dit verbod moet het gaan om:

- een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking berust, zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat een fysieke persoon geen betekenisvolle controle uitoefent op de beslissing en bijvoorbeeld de beslissing niet kan wijzigen of annuleren;

- een beslissing die voor de betrokkene rechtsgevolgen teweeg brengt of die hem op een andere manier aanzienlijk treft.

In drie situaties is het toch toegestaan om geautomatiseerde individuele besluitvorming toe te passen:

- als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld voorkoming van belastingfraude en -ontduiking);

- als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

- als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Deze laatste situatie hangt steeds af van een afweging in concreto. Van zodra minder privacyintrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren, is de maatregel niet langer noodzakelijk.

Past de VV in één van deze drie gevallen geautomatiseerde besluitvorming toe, dan moet deze voorzien in passende maatregelen die de rechten van de betrokkene beschermen. Die maatregelen omvatten minstens de mogelijkheid voor de betrokkene om dit besluit aan te vechten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en een menselijke tussenkomst te vragen.