GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONLINE-VERKOOP

Dit juridisch platform (hierna “Platform” genoemd) is een initiatief van I-Lynx b.v.b.a. (hierna “I-Lynx” of “Wij” genoemd), met dien verstande dat I-Lynx niet de producent is van de technologie die schuilgaat achter het Platform. Deze producent wordt hierna de “Network Operator en/of Platform Provider” genoemd.

Voorafgaandelijk

Het Platform wordt uitsluitend online aangeboden en de al dan niet door gebruikers aangeboden diensten en producten kunnen uitsluitend online en in een b2b verhouding aan-en verkocht worden.

Op het gebruik van ons Platform en de aan- en verkoop van diensten en producten op ons Platform, zijn de onderhavige “Gebruikers- en Algemene Voorwaarden bij online-verkoop” (hierna ook “Voorwaarden” genoemd) van toepassing. Onder Platform moet het geheel aan websites en applicaties al dan niet op verzoek van I-Lynx ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.Linked-Law.eu, begrepen worden. Zodra Wij verwijzen naar onze Voorwaarden, impliceert dit eveneens een verwijzing naar alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.

Ieder die ons Platform bezoekt en louter gebruikt om informatie op te zoeken en ieder die zich registreert om al dan niet gebruik te maken van onze eventuele betalende dienstverlening op basis van een abonnement (hierna  “Abonnementen” genoemd), wordt hierna “Gebruiker” (of “U”) genoemd. In uw hoedanigheid van Gebruiker erkent en aanvaardt U uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, en voorrang hebben desgevallend op de algemene voorwaarden gehanteerd door de Gebruiker zelf.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd zijn. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Indien u gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit bent u ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen I-Lynx en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Via zijn Platform biedt I-Lynx  gespecialiseerde al dan niet betalende abonnementen aan waarop enkel geregistreerde Gebruikers zich kunnen inschrijven. Onze abonnementen richten zich uitsluitend tot en worden uitsluitend verkocht aan Gebruikers zijnde personen, die handelen voor doeleinden die binnen hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, minstens in die mate dat het binnen de globale context van de overeenkomst overheerst.  Om deze reden ook is de vermelding van een BTW-nummer verplicht tijdens uw registratie als Gebruiker, om de betreffende registratie te kunnen voltooien.  

Linked-Law is dus niet toegankelijk voor consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER, te weten iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, minstens in die mate dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst. Deze personen kunnen uiteraard wel het Platform bezoeken en hebben toegang tot een zeer beperkt aantal diensten. Doch deze toegang is gratis en deze diensten waarvan sprake, betreffen kosteloos verzorgde diensten.  

Het is de Gebruiker die een abonnement wenst aan te kopen duidelijk, dat door de aanvaarding van onderhavige Voorwaarden, hij in eer en geweten verklaart geen consument te zijn in de zin van artikel I.1, 2° WER en zoals in de vorige alinea omschreven en verduidelijkt. Elke valse verklaring daaromtrent zal de onmiddellijke verwijdering van het Platform tot gevolg hebben (zie infra).

Artikel 1: Registratie, Gebruiksrecht, Beperkingen en Remedies.

1.1. Registratie

De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform is beperkt tot geregistreerde Gebruikers die over de juiste hoedanigheid beschikken, te weten die geen consument zijn in de zin van artikel I.1, 2° WER  (zie supra). Deze hoedanigheid wordt bepaald op het ogenblik van de registratie (hierna “Gebruikersprofiel” of “Profiel” genoemd), dewelke de toegang waarvan sprake voorafgaat. Het staat I-Lynx volledig vrij de gevraagde informatie daartoe in het kader van de registratie, naar eigen goeddunken aan te passen.

Elke registratie dient dus correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig te zijn. Deze verplichting geldt zowel op het ogenblik van de registratie als nadien in tijd.  Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de niet meer actuele gegevens  te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. Een Gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van I-Lynx. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de vertrouwelijkheid van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het vertrouwelijk  karakter moet gemeld worden bij I-Lynx, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

I-Lynx houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zo zal een foutieve vermelding tijdens de registratie of wanneer op een bepaald ogenblik in tijd vastgesteld wordt dat de betreffende vermelding niet meer actueel is, ongeacht eventueel opzet daartoe, de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst en bijgevolg verwijdering van het betreffende Profiel tot gevolg hebben, zonder een recht op een opzeg- dan wel schadevergoeding in hoofde van degene wiens Profiel verwijderd werd (zie infra artikel 5).

Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat Wij zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken, dit alles weliswaar in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie Privacy Statement).

1.2. Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform, inclusief de databanken en de inhoud (hierna genoemd “Gebruiksrecht”). De omvang van dit Gebruiksrecht wordt bepaald door de registratie van de Gebruiker en het type Abonnement waarvoor gekozen wordt en desgevallend wordt aangekocht. Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, op zijn of haar beurt publiceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

Onverminderd de toepassing van “artikel 3 Duur”, kan de Gebruiker zijn Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet zijn recht uitoefenen per e-mail via contact. I-Lynx verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

Afhankelijk van de toegankelijke functionaliteiten beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen, verschaft de Gebruiker aan I-Lynx een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit in overeenstemming is met onze Privacy Statement. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn (zie artikel 7: Intellectuele Eigendom). Door inhoud op het Platform te plaatsen, verklaart de Gebruiker dat deze zijn eigendom is, dan wel dat hij het recht heeft deze op het Platform te plaatsen, alsmede dat deze inhoud niet lasterlijk is, noch onwettig. De Gebruiker zal I-Lynx alsmede diens Network Operator en/of Platform Provider vrijwaren voor alle financiële gevolgen (inclusief de kosten voor juridische bijstand) ingevolge aanspraken vanwege derden of andere Gebruikers wegens aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Beperkingen aan het Gebruiksrecht

Het Gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut  verboden:

  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van Hier onder dient niet limitatief begrepen te worden: spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software.
  • Het is niet toegestaan het Platform en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige
  • Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze
  • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere
  • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde

Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform, is het strikt verboden inhoud toe te voegen die volgende kenmerken bevat:

  • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan Inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Die inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
  • De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.
  • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden
  • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare

1.4. Remedies

I-Lynx behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en de hem of haar gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. I-Lynx behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

Zo zal een foutieve vermelding tijdens de registratie of wanneer op een bepaald ogenblik in tijd vastgesteld wordt dat de betreffende vermelding niet meer actueel is, ongeacht eventueel opzet daartoe, de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst en bijgevolg verwijdering van het betreffende profiel tot gevolg hebben, zonder een recht op een opzeg- dan wel schadevergoeding in hoofde van degene wiens profiel verwijderd werd.

In het algemeen beschikt I-Lynx onder andere, over de mogelijkheid om tijdelijk dan wel permanent, een Gebruiksrecht te schorsen alsmede een Gebruikersprofiel te verwijderen. Daarnaast kan I-Lynx de toegang van de Gebruiker tot het Platform dan wel tot één of meerdere functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud en advertenties behelzen. Deze maatregelen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval recht op een terugbetaling of schadevergoeding naar aanleiding van dergelijke getroffen  maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat I-Lynx deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal I-Lynx deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst, Betaling en Levering

Onze tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen indien deze van toepassing zijn. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld en zijn volledig voor diens rekening.

De Abonnementen betaalbaar aan I-Lynx, worden geacht betaalbaar te zijn op diens maatschappelijke zetel.

I-Lynx heeft het recht om de prijzen van zijn Abonnementen  op elk moment te wijzigen, maar Wij verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op het Platform vermeld  stonden op het moment van inschrijving op het desbetreffende abonnement. Telkens het Abonnement van een Gebruiker automatisch hernieuwd wordt, sluit hij met I-Lynx een nieuwe koopovereenkomst af, en wordt de op dat ogenblik geldende prijs van een Abonnement geacht samen te zijn vastgesteld door I-Lynx en de Gebruiker.

Zodra Wij uw inschrijving op een Abonnement ontvangen, wordt een orderbevestiging doorgestuurd naar het  door de Gebruiker opgegeven emailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en tevens het tijdstip van de levering in hoofde van I-Lynx van de betrokken dienst waartoe het Abonnement toegang geeft. Bij de orderbevestiging wordt een factuur toegevoegd voor de toekomende duur. De Gebruiker zal onverwijld toegang krijgen tot de ingeschreven Abonnementen, op voorwaarde dat  de Gebruiker zelf aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Zolang de gebruiker niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal hem of haar dus deze toegang geweigerd worden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de Gebruiker hierbij een recht op enige vergoeding zal kunnen laten gelden.

Als Gebruiker van onze Abonnementen, bent U verplicht de levering  van de diensten waartoe het Abonnement in kwestie toegang geeft, onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Protesteert de Gebruiker de conformiteit niet binnen 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van levering van de dienst, wordt de Gebruiker verondersteld de eventuele zichtbare gebreken aanvaard te hebben. Voormeld protest dient steeds schriftelijk en op gemotiveerde wijze gericht te worden aan I-Lynx. De Gebruiker heeft bovendien slechts recht op een herstel van het zichtbaar gebrek indien hij of zij zolang, geen gebruik heeft gemaakt van de zichtbare gebrekkige dienst in kwestie. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de aanvaarding ervan.

Indien de Gebruiker een vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken wenst in te stellen, dient hij dit te doen op straffe van verval, binnen een termijn van 3 weken te rekenen vanaf de dag van levering, d.i. de orderbevestiging.  

I-Lynx verricht geen terugbetalingen indien de Gebruiker zijn abonnementen niet gebruikt of indien de Gebruiker hierover niet tevreden is ondanks dat deze vrij van gebreken zijn. De Gebruiker heeft evenmin een recht op terugbetaling indien de toegang tot zijn abonnementen geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform de titel “Remedies” in artikel 2 van deze Voorwaarden, ofwel indien de Gebruiker beslist zijn Gebruiksrecht stop te zetten overeenkomstig de titel “Gebruiksrecht” in artikel 2 van deze Voorwaarde

Artikel 3: Duur

Een niet-betalend Abonnement wordt aangeboden voor een onbepaalde duur. De betalende Abonnementen daarentegen worden steeds aangeboden voor een bepaalde duur, vastgelegd op één (1) maand vanaf inschrijving op het desbetreffende Abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op ons Platform. Indien latere wijzigingen worden aangebracht aan het gekozen betalende Abonnement, volgen deze automatisch de duur van de lopende inschrijving.

Behoudens opzegging door de Gebruiker van een betalend Abonnement ten laatste 10 dagen voor het einde van de periode van één (1) maand, wordt de overeenkomst verlengd voor één (1) maand. Na het verstrijken van de bepaalde duur, dient de Gebruiker na ingelogd te hebben, zijn profiel dus niet (telkens) te vernieuwen indien hij of zij de overeenkomst stilzwijgend wenst verder te zetten gedurende de respectievelijke duur. In het andere geval eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de duur van het Abonnement waar u voor gekozen heeft.

Elke partij kan maar een betalend Abonnement voor het verstrijken van iedere bepaalde duur vroegtijdig opzeggen, indien de andere partij zijn verbintenissen niet nakomt. In het geval de Gebruiker de overeenkomst vroegtijdig wenst op te zeggen, zal I-Lynx hem of haar bij wijze van opzegvergoeding, het betaalde abonnementsgeld, zelfs niet deels, niet terugbetalen. Noch I-Lynx noch de Gebruiker zal, in het geval van een vroegtijdige opzeg door de andere partij, evenmin recht hebben op een schadevergoeding.

Artikel 4: Verplichtingen van I-Lynx

4.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. Wij nemen  dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid van ons Platform en van uw persoonsgegevens te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. De verbintenis die Wij alsmede onze Network Operator en/of Platform Provider hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat de online toegang tot en het online gebruik van het Platform steeds onderhevig kunnen zijn aan overmacht, te weten omstandigheden  die deze toegang en/of dat gebruik zouden verhinderen of beperken of bemoeilijken.  Ons Platform en de daarbij horende diensten worden dus aangeboden op “as is” en “as available” basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie anderszins vanwege I-Lynx en/of diens Network Operator en/of Platform Provider.

Wij hebben het recht om de toegang tot ons Platform ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Wij doen dit uitsluitend indien de omstandigheden dit in alle redelijkheid verantwoorden, zonder dat dit een absolute voorwaarde is.

4.2. Inhoud op het Platform

De inhoud op ons Platform wordt zowel door I-Lynx als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen Wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform, al dan niet geplaatst door onze Gebruikers en deze geautoriseerde derden, en zijn Wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het Platform. Het betreft een inspanningsverbintenis van I-Lynx, waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. I-Lynx is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren. Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of als onkies of onwaardig zou kunnen gekwalificeerd worden,  vragen Wij aan elke Gebruiker  om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen vervolgens spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvullingen of verwijderingen.

De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst, is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform (bij voorkeur in de taal van de doelgroep of in het Engels) en dat deze inhoud veilig is en op geen enkele wijze misleidend is.

Ons Platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

I-Lynx is gespecialiseerd in informatieverzameling en -uitwisseling en het verschaffen van deze informatie aan de juiste personen. I-Lynx heeft bijgevolg het recht om bepaalde informatie enkel zichtbaar te maken voor die Gebruikers of derde partijen die hierbij belang hebben. Dit recht kan volledig naar eigen inzicht door I-Lynx worden ingevuld.

Elke Gebruiker die lid is van een beroepsgroep, dient zich te houden aan de deontologische regels en de reglementen desgevallend van toepassing op die beroepsgroep. Zo zal elke dusdanige Gebruiker zich o.a. houden aan zijn of haar plicht tot kiesheid en waardigheid en die van het beroepsgeheim indien van toepassing.  

Artikel 5: Aansprakelijkheid

I-Lynx is ten aanzien van de Gebruiker die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, minstens in die mate dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, enkel aansprakelijk voor zijn opzet of zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van zijn voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.  Ten aanzien van alle andere Gebruikers is I-Lynx enkel aansprakelijk voor zijn opzet of zijn grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van maximaal drie (3) maanden op de ingeschreven gepresteerde abonnementen en steeds met een absoluut maximum van €50.

I-Lynx is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van zijn tekortkomingen zoals omschreven in de vorige alinea. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en dus niet limitatief.

I-Lynx is niet aansprakelijk voor de verborgen gebreken van de door hemzelf aangeboden diensten of producten indien hij die niet gekend heeft op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

Ten aanzien van de Gebruikers die handelen voor doeleinden die binnen hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, minstens in die mate dat het binnen de globale context van de overeenkomst overheerst, sluit I-Lynx de wettelijk aansprakelijkheid uit bij overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten in hoofde van I-Lynx.

I-Lynx sluit eveneens elke aansprakelijkheid ten  gevolge van gedragingen van zijn Gebruikers en anderen op het  Platform en/of  daarbuiten uitdrukkelijk uit.  Zo is I-Lynx evenmin aansprakelijk voor de zichtbare of verborgen gebreken van de producten of diensten die op het Platform worden aangeboden door een Gebruiker of een groep van Gebruikers.

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt I-Lynx van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde, zoals onder meer doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan of op het internet die de online toegang of het online gebruik van ons Platform en bijgevolg de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In dat geval wordt de uitvoering van de verplichtingen in hoofde van I-Lynx die worden aangetast door de overmacht, opgeschort gedurende de duur van de overmacht. I-Lynx zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden en zal de gebruiker in kennis stellen van de maatregelen die daartoe werden ondernomen De Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding, inden de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 90 dagen.

De Gebruiker vrijwaart I-Lynx voor alle financiële gevolgen (inclusief de kosten voor juridische bijstand) ingevolge aanspraken vanwege derden of andere Gebruikers wegens aansprakelijkheid als gevolg van  een aan de Gebruiker toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming . Onverminderd het voorgaande, is de Gebruiker hoe dan ook verplicht om  alle nodige maatregelen te nemen teneinde dergelijke aanspraken vanwege derden of andere Gebruikers te voorkomen dan wel te beperken.

Eventuele andere exoneratie- en vrijwaringsclausules vermeld in onderhavige Voorwaarden, dienen hier als volledig hernomen beschouwd te worden.

Artikel 6: Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat Wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, kan men I-Lynx niet meer aansprakelijk stellen voor om het even welke schade .

Deze vreemde websites bieden niet noodzakelijk dezelfde garanties als Wij, dus raden Wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen, maar Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde na de Gebruiker voorafgaandelijk hierom gevraagd te hebben, deze te verwijderen  zonder dat Wij een afdoende reden moeten aangeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en zijn inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde I-Lynx en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video’s, audio’s, teksten, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt of kan worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die Wij gebruiken op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke eigendomsrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan I-Lynx. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

Artikel 8: Algemeen

Wij behouden ons de vrijheid om ons Platform en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of desgevallend stop te zetten. De Gebruiker van onze abonnementen kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief en hebben geen juridische waarde.

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch  recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag evenmin als enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing moet het geschil voorgelegd worden  aan de bevoegde rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Tot slot: Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, ons Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van ons Platform zeker op prijs en vragen u zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen via contact.

De contactgegevens van I-Lynx zijn:

Naam + rechtsvorm: I-Lynx b.v.b.a.

Met zetel gevestigd te: Entrepotkaai 4, 2000 Antwerpen, België

KBO: 0667.565.579

BTW: BE 0667.565.579

Email: via contact

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat Wij ontvangen. Vermeld steeds uw contactdetails en alle redelijkerwijs nuttige informatie opdat  wij doelgericht kunnen antwoorden.