Articles
Sort by:

Gedoogbeleid UBO-register tot 31 december 2019

Subject: Law in general
Posted on: 23/09/2019
Written by: FOD Financiën

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 ..

Read more

Wetgever sleutelt verder aan B2B-contracten: maximale betalingstermijnen tussen kmo’s en niet-kmo’s aangescherpt.

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Schoups Advocaten

Op 25 april 2019 keurde de Kamer een wijziging van de Wet Betalingsachterstand ten gunste van kmo’s goed. Blijkens de toelichting door de indieners strekt ..

Read more

Ministerraad 20 september 2019 over (wettelijke) initiatieven inzake Brexit

Subject: International & European law
Posted on: 20/09/2019
Written by: https://www.presscenter.org/nl

De persconferentie volgend op de Ministerraad van 20 september 2019 ging hoofdzakelijk over de wettelijke en operationele coördinatie van de federale regering in het kader ..

Read more

Wetsvoorstel tot opheffen van de BTW-heffing op advocatenkosten

Subject: Tax law
Posted on: 20/09/2019
Written by: De Kamer DOC 55 0398/001

Een aantal parlementairen hebben een merkwaardig initiatief genomen. Zij wensen dat advocaten niet langer BTW moeten aanrekenen aan hun klanten, met het oog op de ..

Read more

Starters krijgen sneller BTW terug

Subject: Tax law
Posted on: 18/09/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Vanaf volgend jaar gaat de fiscus sneller terugbetalen aan startende ondernemingen die een BTW-tegoed hebben. Starters zullen geen zes maanden meer hoeven te wachten, maar ..

Read more

Wetsvoorstel 16/07/2019 houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Subject: Civil law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Dit wetsvoorstel beoogt het goederenrecht te moderniseren. Het voorstel heeft tot doel: 1° de belangrijkste teksten over het goederenrecht op gestructureerde wijze in te passen ..

Read more

Wetsvoorstel 16/07/2019 tot invoeging van boek 5 "Verbintenissen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Subject: Contract law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Sedert meerdere jaren reeds gaan in de rechtsleer en in de rechtspraktijk steeds meer stemmen op voor
een modernisering van het deel van het Burgerlijk Wetboek ..

Read more

Wetsvoorstel 27/08/2019 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Subject: Judicial law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Op 16 december 2009 keurde de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een verslag goed aangaande “het bijzonder onderzoek naar de ..

Read more

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de ..

Read more

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonderneming of als sociale onderneming die het Wetboek van ..

Read more

Europa en België breiden mogelijkheden voor hergebruik van overheidsinformatie (open data) verder uit

Subject: International & European law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubhelius

Dankzij technologische ontwikkelingen zijn de hoeveelheid data en de mogelijkheden voor het gebruik ervan de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Een goed opendatabeleid is belangrijk voor ..

Read more

Een nieuwe poging tot uniforme vervolging van fiscale fraude

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Om het ne bis in idem-beginsel na te leven, heeft de Belgische wetgever getracht de strafrechtelijke en administratieve handhavingsmechanismen in fiscalibus op elkaar af te ..

Read more

Banking package – wat is er nieuw onder de zon?

Subject: Financial law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

De "banking package" werd goedgekeurd op 20 mei 2019 in de vorm van twee richtlijnen, Richtlijnen (EU) 2019/878 (CRD V) en 2019/879 (BRRD II), en ..

Read more

Duurzame financiering: stand van zaken

Subject: Financial law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

De Europese Commissie wil haar actieplan voor duurzame financiering in de nabije toekomst tot een goed einde brengen. Daarvoor zet zij verder in op een ..

Read more

Europese aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik

Subject: International & European law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Op 30 juli 2019 nam de Europese Commissie aanbeveling 2019/1318 aan inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik uit ..

Read more

Wijzigingen met betrekking tot het centraal erfrechtregister

Subject: Civil law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Schuermans Advocaten

Bij wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële ..

Read more

Restaurant en all-in menu: wat met de btw?

Subject: Tax law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Aternio

Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten werd al sinds 1 januari 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Maar dit geldt wel enkel voor het eten. ..

Read more

Mis de opportuniteiten van het WVV niet

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Cazimir

Hopelijk staat 1 januari 2020 reeds aangeduid in uw agenda: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt dan algemeen van toepassing op alle ..

Read more

Circulaire 2019/C/89 over de grandfathering regeling van de interestaftrekbeperking

Subject: Tax law
Posted on: 12/09/2019
Written by: FISCONETplus

Deze circulaire bespreekt de zogenaamde grandfathering regeling van de interestaftrekbeperking in de VenB die door de wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (=Zomerakkoord ..

Read more

HvJ 12/9/2019 - Auteursrechtelijke bescherming: ethisch effect geen relevant criterium

Subject: IP law
Posted on: 12/09/2019
Written by: https://curia.europa.eu

Het esthetisch effect dat door een model kan worden teweeggebracht vormt geen relevant element om te bepalen of dat model in een gegeven geval kan ..

Read more