Articles
Sort by:

Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers (vanaf 1 oktober 2019)

Subject: Law in general
Posted on: 26/09/2019
Written by: FOD WASO

Er is een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de ..

Read more

Hoge Raad voor de Justitie formuleert aanbevelingen aan Mensenrechtencomité

Subject: Human Rights & Immigration law
Posted on: 26/09/2019
Written by: Hoge Raad voor de Justitie

Het VN-Mensenrechtencomité zal onderzoeken hoe en in welke mate België het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten heeft nageleefd. De Hoge Raad voor de ..

Read more

Werkgroep opgericht voor uitvoering wet bekendmaking vonnissen en arresten

Subject: Law in general
Posted on: 26/09/2019
Written by: Commissie Justitie v. 18/09/2019

De wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten ..

Read more

Circulaire 2019/C/93 inzake BTW-wijzigingen tgv Wet 2 mei 2019

Subject: Tax law
Posted on: 25/09/2019
Written by: FOD Financiën

Volgende materies zijn gewijzigd: waarmerking, datum en ondertekening van de periodieke aangiften, bijzondere aangiften, klantenlistings en lijst van de intracommunautaire handelingen; gelijkstelling met een aangifte ..

Read more

Wijzigingen aan geautomatiseerde Exportmanifest (vanaf 30 september 2019)

Subject: Tax law
Posted on: 25/09/2019
Written by: FOD Financiën

Het geautomatiseerde Exportmanifest betreft het bericht, gebaseerd op de Europese richtlijn IE547, waarmee de goederenbehandelaar/carrier/agent rechtstreeks aan het PLDA systeem meldt welke goederen geladen zijn ..

Read more

Wijzigingen aan de wet op het statuut en het toezicht op (her)verzekeringsondernemingen na het nieuwe WVV

Subject: Insurance & Liability law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Schuermans Advocaten

Op 1 mei 2019 trad de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen in ..

Read more

Aanvullende FAQ van 19 juli 2019 over het UBO-register en de STAK

Subject: Company law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Tiberghien

De wet van 18 september 2017 wijdt slechts vier artikelen aan de invoering van het Belgisch UBO-register. De praktische modaliteiten dienden dan ook verder te ..

Read more

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

Subject: Tax law
Posted on: 24/09/2019
Written by: Tiberghien

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen. Een van de laatste was voorafgaande beslissing nr. 18055 van 18 februari 2019, ..

Read more

Gedoogbeleid UBO-register tot 31 december 2019

Subject: Law in general
Posted on: 23/09/2019
Written by: FOD Financiën

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 ..

Read more

Wetgever sleutelt verder aan B2B-contracten: maximale betalingstermijnen tussen kmo’s en niet-kmo’s aangescherpt.

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 20/09/2019
Written by: Schoups Advocaten

Op 25 april 2019 keurde de Kamer een wijziging van de Wet Betalingsachterstand ten gunste van kmo’s goed. Blijkens de toelichting door de indieners strekt ..

Read more

Ministerraad 20 september 2019 over (wettelijke) initiatieven inzake Brexit

Subject: International & European law
Posted on: 20/09/2019
Written by: https://www.presscenter.org/nl

De persconferentie volgend op de Ministerraad van 20 september 2019 ging hoofdzakelijk over de wettelijke en operationele coördinatie van de federale regering in het kader ..

Read more

Wetsvoorstel tot opheffen van de BTW-heffing op advocatenkosten

Subject: Tax law
Posted on: 20/09/2019
Written by: De Kamer DOC 55 0398/001

Een aantal parlementairen hebben een merkwaardig initiatief genomen. Zij wensen dat advocaten niet langer BTW moeten aanrekenen aan hun klanten, met het oog op de ..

Read more

Starters krijgen sneller BTW terug

Subject: Tax law
Posted on: 18/09/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Vanaf volgend jaar gaat de fiscus sneller terugbetalen aan startende ondernemingen die een BTW-tegoed hebben. Starters zullen geen zes maanden meer hoeven te wachten, maar ..

Read more

Wetsvoorstel 16/07/2019 houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Subject: Civil law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Dit wetsvoorstel beoogt het goederenrecht te moderniseren. Het voorstel heeft tot doel: 1° de belangrijkste teksten over het goederenrecht op gestructureerde wijze in te passen ..

Read more

Wetsvoorstel 16/07/2019 tot invoeging van boek 5 "Verbintenissen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Subject: Contract law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Sedert meerdere jaren reeds gaan in de rechtsleer en in de rechtspraktijk steeds meer stemmen op voor
een modernisering van het deel van het Burgerlijk Wetboek ..

Read more

Wetsvoorstel 27/08/2019 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Subject: Judicial law
Posted on: 16/09/2019
Written by: dekamer.be

Op 16 december 2009 keurde de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een verslag goed aangaande “het bijzonder onderzoek naar de ..

Read more

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de ..

Read more

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonderneming of als sociale onderneming die het Wetboek van ..

Read more

Europa en België breiden mogelijkheden voor hergebruik van overheidsinformatie (open data) verder uit

Subject: International & European law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubhelius

Dankzij technologische ontwikkelingen zijn de hoeveelheid data en de mogelijkheden voor het gebruik ervan de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Een goed opendatabeleid is belangrijk voor ..

Read more

Een nieuwe poging tot uniforme vervolging van fiscale fraude

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Om het ne bis in idem-beginsel na te leven, heeft de Belgische wetgever getracht de strafrechtelijke en administratieve handhavingsmechanismen in fiscalibus op elkaar af te ..

Read more