Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers (vanaf 1 oktober 2019)

Date: 26/09/2019
Subject: Law in general
Written by: FOD WASO

Er is een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon. Concreet worden via hoofdstuk 3 van de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers enkele wijzigingen aangebracht aan de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen met het oog op de invoering ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.