Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Circulaire 2019/C/93 inzake BTW-wijzigingen tgv Wet 2 mei 2019

Date: 25/09/2019
Subject: Tax law
Written by: FOD Financiën

Volgende materies zijn gewijzigd: waarmerking, datum en ondertekening van de periodieke aangiften, bijzondere aangiften, klantenlistings en lijst van de intracommunautaire handelingen; gelijkstelling met een aangifte die wordt gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend wanneer die aangiften en lijsten worden ingediend in elektronische vorm; diplomatieke, consulaire en internationale relaties, wederkerigheid; toepassingsvoorwaarden, procedure, afzien van de vrijstellingen, aard en hoeveelheid, maximumdrempels. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.