Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Bepalingen over de detachering van werknemers

Date: 22/01/2020
Subject: Labour law
Written by: news.belgium

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de detachering van werknemers bevat. Het voorontwerp zet de Europese richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten om in Belgisch recht. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.