Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Uitvoeringsbesluit rechtsbijstandverzekering (KB van 28 juni 2019)

Date: 02/10/2019
Subject: Insurance & Liability law
Written by: BS

Op 8 mei 2019 werd de wet van 22 april 2019 op het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Volgens artikel 11 van deze wet kan elke advocaat zich ertoe engageren om zijn erelonen en onkosten te bepalen volgens de bedragen per prestatie bepaald door de koning. De advocaat moet de keuze tot conventionering maken per dossier en bij elk dossier aan zijn cliënt én rechtsbijstandsverzekeraar melden of hij al dan ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.