Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Ontwerp CBN-advies 2019/XX - Financieel plan voor de BV, CV en NV

Date: 15/01/2020
Subject: Company law
Written by: CBN

Het financieel plan (dat ook al bestond voor het nieuwe WVV) kan worden gedefinieerd als een schatting van de door de vennootschap in oprichting uit te voeren activiteiten en van de financiële middelen waarover zij daartoe dient te beschikken. Onderhavig advies beoogt de oprichters van de hierboven vermelde vennootschappen te helpen bij het opstellen van het financieel plan en dient ter vervanging van CBN-advies 2010/6. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.