JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Circulaire 2019/C/99 over de fiscale behandeling van in kosten opgenomen disconto

Date: 01/10/2019
Subject: Tax law
Written by: FisconetPlus

Deze circulaire bespreekt het nieuwe art. 198, § 1, 8°, WIB 92, zoals ingevoegd door art. 39, 4 °, W 25.12.2017. Op basis van die nieuwe bepaling wordt het deel van een disconto, geboekt op niet-afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa of financiële vaste activa, dat in kosten wordt opgenomen, niet beschouwd als een aftrekbare beroepskost, voor zover de aankoopprijs lager is dan de werkelijke waarde verhoogd met het disconto. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.