JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning: een prejudiciele vraag aan het GH

Date: 20/01/2020
Subject: Tax law
Written by: Cazimir

Menig bedrijfsleider vrijwaarde op heden zijn rechten door een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen: de forfaitaire waardering in artikel 18 KB/WIB die de factor 3,8 hanteerde werd immers discriminatoir geacht, omdat het onderscheid in waardering naargelang de verstrekker van het voordeel niet redelijkerwijs kon worden verantwoord. Om die reden werd de factor herleid tot 1. De belastingadministratie gaat niet in op dergelijke verzoeken, de rechtspraak is sterk verdeeld. De rechtbank van eerste aanleg ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.