JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

CBN-advies 2019/10 – Boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen beoefenaar van een vrij beroep

Date: 30/09/2019
Subject: Company law
Written by: CBN

De Commissie spreekt zich met onderhavig advies expliciet niet uit over de wijze waarop de beoefenaars van een vrij beroep hun fiscale verplichtingen dienen te vervullen. De verwijzingen hierna naar een aantal fiscale verplichtingen worden door de Commissie uitsluitend aangehaald in hun relatie met de verplichtingen die gelden voor de beoefenaars van een vrij beroep ingevolge de onderwerping aan de verplichtingen opgenomen in Boek 3, Titel 3, Hoofdstuk 2 WER. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.