JurisDoc
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent legal writings. Much more writings are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Verplichte verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf is ongrondwettig

Date: 23/02/2017
Subject: Criminal & Criminal Procedure law

Het Grondwettelijk Hof stelt dat art. 43, eerste lid Sw. het gelijkheidsbeginsel van art. 10 en 11 Gw. schendt, wanneer het in samenhang gelezen wordt met het recht op eigendom, beschermd door art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. Het Hof overweegt dat het verplichte karakter van de verbeurdverklaring "dermate afbreuk [kan] doen aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een onevenredige maatregel vormt ten aanzien van ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal writings, screened by reputable jurists.