Library

"The Freight Should Be Proportioned to the Groove"

Subject: Tax law
Author: Niels Bammens
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2018

Bij de vormgeving van nationale stelsels van personenbelasting wordt in de regel aanzienlijk belang gehecht aan het draagkrachtbeginsel. Deze bijdrage wil op een kritische manier de betekenis en de waarde van het draagkrachtbeginsel in de Belgische personenbelasting onderzoeken.
De idee dat belastingheffing in overeenstemming met de draagkracht van belastingplichtigen een noodzakelijke voorwaarde is voor een rechtvaardig stelsel van personenbelasting wordt vaak als een evidentie beschouwd. Nochtans kan de juridische waarde van die idee moeilijk gedefinieerd ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.