Library

Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet

Subject: Construction law
Author: Aloïs Van Oevelen
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2018

Dit Cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het op 24 oktober 2018 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet "houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan" ofte het "Vlaamse Woninghuurdecreet". Het decreet is onderverdeeld in vijf titels: Titel 1 (art. 1-4) bevat een aantal algemene bepalingen die van toepassing zijn alle overeenkomsten betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen. Titel 2 (art. 5-52) is het omvangrijkste deel en ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.