Library

10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming / 10 ans du Conseil du Contentieux des Étrangers: la protection juridictionnelle effective

Subject: Human Rights & Immigration law
Author: C. Bamps, C. Adam, F. Bola, G. Bola-Sambi-Bolokolo, F. Bonnet, M. Buisseret *
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2017

Tien jaar na zijn oprichting toont de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich aan de wereld met een opmerkelijke publicatie. In dit boek stellen we de Raad eerst voor door zijn bevoegdheden en procedures te overlopen en een inkijk te bieden in de interne organisatie van dit onafhankelijk administratief rechtscollege.
In een tweede deel belichten we de rechtspraak van de Raad. Hoewel de Raad nog maar 10 jaar jong is, kan hij op heden al bogen op een ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.

*: If the book is written by more than one author, only the name of one author is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.