Library

Accessoriteit in het vermogensrecht

Subject: Law in general
Author: Koen Swinnen
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2014

Accessoriteit of 'bijzaak volgt hoofdzaak' doorkruist het gehele vermogensrecht. Zowel in het zekerheden- en goederenrecht als in het verbintenissen- en contractenrecht is het prominent aanwezig. Toch zijn de precieze inhoud en de grenzen van dit leerstuk tot op vandaag hoogst onduidelijk en nauwelijks bestudeerd gebleven. Essentiële vragen als 'Wat is een accessorium?', 'Welke rechtsgevolgen sorteert accessoriteit precies?' en 'Maakt accessoriteit een algemeen rechtsbeginsel uit?' konden daardoor niet worden beantwoord. Het voorliggende werk brengt daar verandering ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.