Library

Actualia economisch recht en consumentenbescherming

Subject: Law in general
Author: Gert Straetmans
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2017

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.
Eerst krijgt de voorgenomen wetgeving tot modernisering van het ondernemingsrecht aandacht. Zij vergroot onmiskenbaar de greep van het economische recht op natuurlijke en rechtspersonen, waaronder niet in het minst de vrije beroepsbeoefenaars. Vrije beroepsbeoefenaars hebben onder impuls van Europese wetgeving ruime informatieverplichtingen ten aanzien van de consument en andere geadresseerden. Deze informatieplicht ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.