Library

Actualia Gerechtelijk Recht: Potpourri all the way

Subject: Judicial law
Author: Pierre Thiriar, Dirk Scheers
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2016

In de verschillende Potpourriwetten zijn er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Het doel van de wetgever was de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe bepalingen over conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, een nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en werden de regels aangaande de voorlopige tenuitvoerlegging grondig aangepast.Ook werd een aanzet gegeven tot een effectieve elektronische procesvoering met elektronische kennisgevingen en zelfs de mogelijkheid ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.