Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

CBN-advies 2019/11 – De vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon en maatschap

Date: 29/10/2019
Subject: Company law
Written by: CBN

Bepaalde boekhoudplichtige ondernemingen kunnen er voor kiezen een vereenvoudigde boekhouding te voeren in plaats van een boekhouding gehouden volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. De basis voor deze keuzemogelijkheid wordt gevormd door artikel III.85, § 1 WER en artikel 1 van het KB WER. Met onderhavig advies verduidelijkt de Commissie welke boekhoudplichtige ondernemingen, in functie van hun rechtsvorm en grootte, in aanmerking komen voor deze keuze. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.