Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Ontwerp CBN-advies 2020/XX – Verenigingen en stichtingen – Vereenvoudigde boekhouding - Waarderingsregels

Date: 31/01/2020
Subject: Company law
Written by: CBN

Vzw’s die een vereenvoudigde boekhouding voeren, stellen hun jaarrekening op rekening houdend met de waarderingsregels vermeld in Boek 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: KB WVV). De jaarrekening wordt in euro opgemaakt volgens het schema vermeld in bijlage 8 van het KB WVV. In onderhavig advies verduidelijkt de Commissie de toe te passen waarderingsregels bij de opstelling van de staat van de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.