University

De praktische gevolgen van het MLI voor Belgische verdragen ter vermijding van dubbele belasting

Subject: International & European law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Het multilateraal instrument (MLI) is een multilateraal verdrag, ontwikkeld in het kader van het BEPS 1 actieplan van de OESO. Als een soort van kaderovereenkomst maakt het MLI het mogelijk snel veel bilaterale dubbelbelastingverdragen te wijzigen, zonder over elk verdrag opnieuw apart te moeten onderhandelen. Aldus kunnen door het BEPS 1.0 actieplan voorgestelde wijzigingen eenvoudiger worden geïntegreerd in bestaande verdragen.
Een bilateraal verdrag wordt door het MLI gewijzigd als beide verdragspartijen elk afzonderlijk dit verdrag als ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.