JurisDoc
Sort by:

"Aangetekende” elektronische communicatie met de fiscus voortaan mogelijk via eBOX

Subject: Tax law
Posted on: 02/10/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De fiscus zet een nieuwe stap in de digitalisering van zijn communicatie met de belastingplichtige. Zoomit, waarmee ook aanslagbiljetten elektronisch verzonden werden, wordt vervangen door ..

Read more

Bindende Tarief Inlichtingen (BTI) enkel nog via digitale weg aan te vragen. Hoe werkt het?

Subject: Tax law
Posted on: 02/10/2019
Written by: FOD Financiën

Een BTI is een afspraak tussen u en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de ..

Read more

Nieuwsbrief arbeidsrecht 2019/7

Subject: Labour law
Posted on: 01/10/2019
Written by: KU Leuven - Instituut voor Arbeidsrecht

Deze nieuwsbrief beoogt de lezer binnen een kort bestek een overzicht te geven van de arbeidsrechtelijke actualiteit van de afgelopen maand, desgevallend voorzien van een ..

Read more

Voor het plaatsen van cookies is de actieve toestemming van de internetgebruikers vereist

Subject: IT law
Posted on: 01/10/2019
Written by: Curia

In zijn arrest van vandaag oordeelt het Hof dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op ..

Read more

Circulaire 2019/C/99 over de fiscale behandeling van in kosten opgenomen disconto

Subject: Tax law
Posted on: 01/10/2019
Written by: FisconetPlus

Deze circulaire bespreekt het nieuwe art. 198, § 1, 8°, WIB 92, zoals ingevoegd door art. 39, 4 °, W 25.12.2017. Op basis van die ..

Read more

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures

Subject: Public Procurement & Contracts
Posted on: 30/09/2019
Written by: Cazimir Advocaten

Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat ..

Read more

Nieuw samengesteld gezin trouwt maar heeft tijdelijk aparte domicilie

Subject: Civil law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Argus Advocaten

Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden (beroepsredenen met tewerkstelling op te grote afstanden) ..

Read more

Mijn huurder overlijdt... wat nu?

Subject: Civil law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Argus Advocaten

Wat doe je best als verhuurder wanneer je huurder overlijdt?

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden. Dit decreet is van ..

Read more

Nieuwe circulaire omtrent het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB en mogelijkheden tot terugvordering van rv

Subject: Tax law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Tiberghien

De Belgische belastingadministratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd omtrent artikel 19bis WIB (circulaire 2019/C/95 dd. 25.09.2019). Lees meer...

Read more

Begrenzing in de tijd van ontsnappingsmogelijkheid geheime commissielonenaanslag is strijdig met gelijkheidsbeginsel

Subject: Tax law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Tiberghien

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 september 2019 beslist dat de ontsnappingsmogelijkheid van artikel 2019, 7de lid WIB92 ten onrechte en in strijd ..

Read more

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat?

Subject: Civil law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Cazimir

Volgens sommigen kan u schenken via het aanpassen van het UBO-register. Hierdoor zou u zowel schenkbelasting als notariskosten kunnen uitsparen. Klopt dit? Lees meer...

Read more

Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld !

Subject: Company law
Posted on: 30/09/2019
Written by: Cazimir

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing ..

Read more

CBN-advies 2019/10 – Boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen beoefenaar van een vrij beroep

Subject: Company law
Posted on: 30/09/2019
Written by: CBN

De Commissie spreekt zich met onderhavig advies expliciet niet uit over de wijze waarop de beoefenaars van een vrij beroep hun fiscale verplichtingen dienen te ..

Read more

Check-up leden Raad van Bestuur: nog geldig samengesteld na 31 december 2019

Subject: Company law
Posted on: 27/09/2019
Written by: Cazimir

Verschillende vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 dan ook geconfronteerd worden met een onregelmatig samengesteld bestuursorgaan, wat vragen brengt naar rechtsgeldigheid van besluiten. Een herschikking ..

Read more

Een maatschap die investeert in levensverzekeringen

Subject: Tax law
Posted on: 27/09/2019
Written by: Rik De Blauwe

Er zijn nogal wat voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst over maatschappen: als men zoekt op het woord ‘maatschap’ op de website van de Vlaamse ..

Read more

CBN-advies 2019/09 – Boekhoudplichtige onderneming

Subject: Company law
Posted on: 27/09/2019
Written by: CBN

Met de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht werd het toepassingsgebied uitgebreid van de personen, lichamen en organisaties die worden onderworpen ..

Read more

Circulaire 2019/C/95 over de wijziging van het toepassingsgebied van art. 19bis WIB 92

Subject: Tax law
Posted on: 26/09/2019
Written by: FisconetPlus 25 september 2019

Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde ..

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt wijziging taalwet

Subject: Judicial law
Posted on: 26/09/2019
Written by: Arrest nr. 120/2019 van 19/09/2019

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in zijn arrest van 19 september 2019 de relatieve nietigheidssanctie voor schendingen van de taalwet die door de Potpourri-wet van 25 ..

Read more

Voorafgaande beslissing nr. 2019.0300 inzake auteursrechten (en roerend inkomen)

Subject: Tax law
Posted on: 25/09/2019
Written by: FisconetPlus

De Rulingcommissie heeft haar (klassiek) standpunt inzake auteursrechten aangepast, door een nieuwe voorwaarde toe te voegen ivm de omvang van de (fiscaal aantrekkelijke) auteursrechten die ..

Read more

Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s

Subject: Law in general
Posted on: 25/09/2019
Written by: FOD Economie

Alles verloopt nu online, van het bestek tot de offerte. Dat zorgt voor meer transparantie en minder administratiekosten. De selectiecriteria zijn aangepast aan de aard ..

Read more